50.296433, 18.917130 50.315928, 18.901377 50.315330, 18.899312 50.302825, 18.915584 50.304768, 18.908905 50.308063, 18.920511 50.296433, 18.917130 50.303622, 18.908565 50.311475, 18.899771 50.312749, 18.899660

PEŁNA NAZWA PROJEKTU:

„Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice” dla którego inwestorem jest Gmina Świętochłowice.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych, które w dalszej kolejności połączą się z trasami rowerowymi w Bytomiu, Chorzowie i Rudzie Śl.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest promocja miasta oraz tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych m.in.: dzięki wykorzystaniu specyficznych walorów gminy Świętochłowice i gmin ościennych. Cel główny jest zgodny z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 (Działanie 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/Podmioty Publiczne, Typ projektu 1: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki). W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu modernizacji i budowy odpowiedniej jakości infrastruktury okołoturystycznej w regionie.

GRANICE TRAS:

Projektowane trasy rowerowe utworzą niewielką sieć w północnej części miasta, w dzielnicach Piaśniki, Lipiny oraz Chropaczów i Centrum, z oznakowanym dojazdem z centrum miasta od dworca PKP i Muzeum.

Łącznie zaprojektowano fragmenty 8 tras rowerowych, które w przyszłości mogą być przedłużone poza granice Miasta na teren Bytomia, Chorzowa i Rudy Śląskiej.

Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją tras rowerowych wersja 3.4. z grudnia 1999 r. opracowana przez mgr inż. Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach w ramach Projektu „Rowerem po Śląsku”, a następnie prowadzona jako Śląska Sieć Tras Rowerowa dla Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych PTTK przy O/Kolejowym w Gliwicach (obecnie wersja 5.6. z marca 2007 r

OZNAKOWANIA:

Projektowane trasy będą oznakowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w 1996 r. Podstawowe wzory znaków trasy rowerowej zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a następnie zastąpione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Podstawowe oznakowanie projektowanych tras będą stanowiły ujęte w tych rozporządzeniach dodatkowe znaki pionowe R-1 „szlak rowerowy krajowy”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” . Projekt zawiera wzory wszystkich znaków wraz ze wzorem rysunku roweru występującego na znakach, a także wykaz znaków na trasie. Znaki będą umocowane do metalowych słupków na terenach zurbanizowanych oraz drewnianych na pozostałych terenach. Część znaków zostanie przymocowanych do istniejących słupów drogowych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych. Na terenach leśnych i polnych zamiast znaków na słupach znaki będą malowane na pniach drzew.

FINANSOWANIE:

W ramach projektu przewidziano koszty inwestycyjne związane z wycinkami, wytyczeniem i budową nowych tras, punktów odpoczynku i oznakowaniem oraz nakłady przedinwestycyjne w postaci koncepcji, dokumentacji projektowej i studiów wykonalności, a także koszty promocji. Wszystkie nakłady zostaną poniesione w latach 2007-2010.

Projekt będzie finansowany z 2 źródeł tj. ze środków własnych beneficjenta – Gminy Świętochłowice i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zastosowano montaż finansowy z udziałem funduszu przewidzianym w Programie Rozwoju Subregionu Centralnego w kwocie 614 200 PLN.

MIASTA PARTNERSKIE:

Miasto Jaworzno
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w  Subregionie Centralnym - Miasto Jaworzno

Miasto Tychy
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny; tyskie trasy rowerowe

Miasto Chorzów
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym

Gmina Lubliniec
„Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu”

Miasto Ruda Śląska
Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska

Gmina Kroczyce
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Kroczyce

Miasto Bytom
Trasy rowerowe nr 6 i 20 na terenie Miasta Bytomia

Gmina Dąbrowa Górnicza
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I

Gmina Świętochłowice
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny  Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice

Gmina Ogrodzieniec
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie  Ogrodzieniec.

Gmina Pilica
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w gminie Pilica

Gmina Świerklaniec
Rewaloryzacja infrastruktury Parku Świerklanieckiego  jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Powiat Gliwicki
Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego

Gmina Zawiercie
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w gminie Zawiercie

Miasto Katowice
Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach

Gmina Orzesze
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form  turystyki

Gmina Czeladź
Trasy rowerowe w Czeladzi

Gmina Poręba
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Poręba

Gmina Włodowice
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Włodowice.

Gmina Łazy
Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Łazach

 

Ścieżki rowerowe - mapa google